J.Hus - Výklad menší na páteř

26. 06. 2009 | † 03. 12. 2011 | kód autora: bgm

Kratší výklad modlitby Páně

Otče, jenž´s nás stvořil, od hřícha a od věčného zatracení z moci ďáblovy vykoupil; otče, jenž nás krmíš a k dědictví věčnému chováš; náš všech spolu, jenž budem na věky s tebou; náš, ať bohatí, urození a povýšení chudými nepýcháme.

Jenž jsi v nebesích, abychom znali, že ty jsi pán a otec nejvyšší, neb jiní jsou otcové v zemi; v nebesích jsi se svatými v radosti, a v zemi s dobrými svou milostí, a všudy jsi svým bytem, mocí i moudrostí.

Osvěť se jméno tvé, tak abychom v tě právě věřili i doufali a tě z plného srdce milovali, a tak důstojně tvé jméno jmenovali i chválili, řkouce: Mocný Bůh, věčný Bůh a milosrdný Bůh, otec náš, jenž svat jest u věčnosti, a nás činí svaty.

Přijď království tvé, to jest: ať se po tvé vůli naplní počet svatých, jenž jsou a budou království tvé, ať z mrtvých vstanouce, s tebou kralují. A přijď království tvé, ať my zemrouce království máme tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi taktéž v zemi, abychom s tvou vůlí my se sjednali, jako svatí v nebesích; abychom hříchu nevolili, a což ty volíš, to ať volíme.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes: chléb tělesné potřeby, chléb svatého naučení slova Božího, chléb těla svého svatého, chléb nasycení věčného dej nám dnes, to jest, každý den, abychom silni jsouce proti ďáblu bojovali.

I odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme svým vinníkům. Odpusť nám všem spolu, kteříž žádáme, naše viny, jež jsou hříchové naši; naše viny, jež jsou provinění za hříchy. A odpusť nám všední hříchy, jimiž každý den hřešíme, jako i my odpouštíme svým vinníkům. Tuto hněvivý pomni, ať na se sám zatracení neuprosíš a neselžeš, a sám sebe neodsoudíš, a hříchův sobě více nepřispoříš; protož odpusť málo, ať Bůh odpustí mnoho, a aby mohl vesele říci: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme svým vinníkům.

I neuvoď nás u pokušení, to jest: nepřipusť padnouti v zlém pokušení, jímž ďábel, svět a tělo nás od tvé vůle loučí; nedej padnouti v pokušení, kdyžť nám berou, nás hanějí, tepou, klnou a mordují.

Ale zbav nás od zlého. Amen. Zbav od zlého, to věz všelijakého, jež by nás potkati mohlo, a zvláště od konečného nekání, a tak od věčného zatracení. Amen, to jest: tak se staň! A matka má učila mě říkati: Amen, tak Bůh dej!

Zdroj Theophilos , modlitba zpracována CB-KV


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.